СЪОБЩЕНИЕ

11май 2015

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомявам заинтересованите лица за изготвена Информация по приложение № 2 за инвестицинно предложение „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ XXIII, кв.40, с.Марикостиново, общ.Петрич“. Информацията е на разположение на заинтересованите в офиса на […]